POLITYKA PRYWATNOŚCI
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ORAZ O PLIKACH COOKIES

Szanowni Państwo,

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Gadomskiej zapewnia, że powierzone jej dane przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych.

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są dane osobowe oraz omówienie podstawowych praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Kancelarię. Poniższa klauzula informacja jest stosunkowo rozbudowana z uwagi na  możliwość istnienia różnych przesłanek przetwarzania przez Kancelarię Państwa danych osobowych.

PEŁNA TREŚĆ KLAUZULI INFORMACYJNEJ:
Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Gadomskiej, działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO] oraz przepisów prawa polskiego, w tym m.in. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zamieszcza poniżej informacje na temat przetwarzania przez Kancelarię Państwa danych osobowych (m.in. w związku ze świadczeniem doradztwa prawnego lub w związku z korzystaniem ze strony internetowej //www.gadomska-kancelaria.com/ [Portal]) oraz informacje na temat plików cookies:

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych jest: Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Gadomskiej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Trzy Lipy 3 (80-172 Gdańsk), adres e-mail: a.gadomska@gadomska-kancelaria.com.

Cele przetwarzania danych osobowych
Cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych zależą od tego, w jakim charakterze i z jakiego powodu Kancelaria przetwarza Państwa dane osobowe.

 1. Jeżeli korzystają Państwo ze strony internetowej Kancelarii – Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Państwu korzystania z tej strony. Dzięki temu możecie się Państwo zapoznać z profilem działalności Kancelarii lub skorzystać z systemu porad on-line, co stanowi uzasadniony prawnie interes administratora danych i jest podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt f RODO). W tym przypadku, uzasadnionym prawnie interesem Kancelarii, dla którego mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe, jest również konieczność zapewnienia bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem Portalu. Posiadanie przez Kancelarię Państwa danych osobowych nie jest wymogiem prawnym ani umownym, jednakże jest konieczne, aby mogli Państwo w pełni poprawnie korzystać z Portalu. Przetwarzane dane umożliwiają odwiedzającym pobieranie informacji z serwerów Portalu, zapewniają poprawne funkcjonowanie Portalu, a także bezpieczeństwo danych należących do Kancelarii.
 2. Jeżeli Kancelaria pozyskała Państwa dane osobowe w związku ze świadczeniem pomocy prawnej – wówczas Państwa dane będą przetwarzane w celu świadczenia pomocy prawnej, w zależności od tego, do jakiej sprawy Kancelaria została zaangażowana (może być to np. reprezentacja przed  sądem, przygotowanie umowy lub opinii prawnej itd.). W takim przypadku Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy prawne:
  a) art. 6 ust. 1 pkt b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest legalne, jeżeli jest ono niezbędne do wykonania umowy, której  stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – taką umową jest udzielone Kancelarii przez Państwa zlecenie świadczenia pomocy prawnej,
  b) art. 9 ust. 2 pkt f RODO, który przewiduje, że przetwarzanie danych osobowych jest legalne, gdy jest ono niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  c) art. 6 ust. 1 pkt c i art. 9 ust. 2 pkt g RODO, które przewidują, że przetwarzanie danych osobowych jest legalne, gdy na takie przetwarzanie zezwalają szczególne przepisy prawa – takimi przepisami mogą być poszczególne przepisy proceduralne np. obligujące Kancelarię do przedłożenia w sądzie konkretnego zakresu danych,
  d) art. 6 ust. 1 pkt e RODO oraz art. 9 ust. 2 pkt g RODO, zgodnie z którymi dane osobowe mogą być przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub też ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, a do takich okoliczności należy udzielanie pomocy prawnej przez osoby wykonujące zawód radcy prawnego będący zawodem zaufania publicznego. W takiej sytuacji posiadanie przez Kancelarię Państwa danych osobowych co do zasady będzie wymogiem umownym lub prawnym, a bez Państwa danych osobowych świadczenie przez Kancelarię usług prawnych może okazać się niemożliwe.
 3. Jeżeli Kancelaria pozyskała Państwa dane osobowe w związku z zawartą lub planowaną umową – wówczas wykonanie lub zawarcie tej umowy jest celem przetwarzania Państwa danych osobowych. W takim wypadku podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt b RODO, który przewiduje, że przetwarzanie danych osobowych jest legalne, jeżeli jest ono niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie również realizacja obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii jako administratorze Państwa danych (art. 6 ust. 1 pkt c RODO), np. w związku z koniecznością dokonywania rozliczeń podatkowych. W takiej sytuacji posiadanie przez Kancelarię Państwa danych osobowych co do zasady będzie wymogiem umownym lub prawnym, a bez Państwa danych osobowych zawarcie lub wykonywanie umowy może okazać się niemożliwe.W zależności od sytuacji, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych może być również udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 pkt a RODO, art. 9 ust. 2 pkt b RODO). W takim przypadku wycofanie Państwa zgody jest bezpłatne i możliwe w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Okres przechowywania danych Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonywania opisanych powyżej czynności. Jednocześnie Kancelaria zapewnia, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane dłużej, niż jest to wymagane lub dozwolone w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcy danych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Kancelaria może przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Kancelarii lub innym odbiorcom danych (np. firmie informatycznej).

Pliki cookies
Portal używa plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz poprawnego wyświetlania Portalu w sposób zgodny z preferencjami odwiedzającego jak również ułatwienia korzystania z Portalu. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest podmiot zarządzający Portalem – czyli Kancelaria. Portal nie zbiera w sposób zautomatyzowany żadnych innych informacji, poza informacjami zawartymi w plikach cookies. Ustawienia przechowywania plików cookies można zmieniać w ustawieniach przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu końcowym użytkownika. Domyślnie przeglądarki internetowe dopuszczają przechowywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika. Zmiana ustawień plików cookies może wpływać na sposób korzystania z Portalu. Pliki cookies można usunąć poprzez wybranie odpowiedniej opcji w Państwa przeglądarce internetowej. 

Uprawnienia w zakresie ochrony danych
O ile obowiązujące regulacje prawne nie stanowią inaczej, mają Państwo prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych i wniesienia sprzeciwu. Zakres tych uprawnień może się różnić w zależności od przyczyn i celów, dla których Kancelaria przetwarza Państwa dane.

O ile obowiązujące regulacje prawne nie stanowią inaczej, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu nieodpłatnie i w każdym momencie wobec przetwarzania przez Kancelarię Państwa danych osobowych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

ZAUFALI NAM

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo