REGULAMIN PORAD PRAWNYCH ONLINE

§ 1


Regulamin określa zakres oraz warunki świadczenia przez Kancelarię usług prawnych drogą elektroniczną.


§ 2


Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Kancelarii
Należy przez to rozumieć Kancelarię Radcy Prawnego Agnieszki Gadomskiej z siedzibą w Gdańsku. 

Kliencie
Należy przez to rozumieć osobę, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę z Kancelarią na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, niezależnie czy zawarcie tej Umowy stanowi czy nie przedmiot jej działalności gospodarczej. 

Poradzie prawnej lub informacji prawnej
Należy przez to rozumieć wszelkie opracowanie stanowiące odpowiedź prawnika na zadane Kancelarii pytanie, z wyłączeniem wyceny usługi oraz danych kontaktowych. 

Umowie
Należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą pomiędzy Klientem a Kancelarią, której przedmiotem jest udzielenie porady prawnej on-line lub sporządzenie zamówionej informacji prawnej. 

Akceptacji
Należy przez to rozumieć każde zachowanie Klienta świadczące o przyjęciu przez Klienta warunków Umowy (w sposób wyraźny bądź dorozumiany). Akceptacja jest warunkiem powstania zobowiązania Kancelarii. 

Honorarium
Należy przez to rozumieć sumę brutto, którą Klient zobowiązuje się zapłacić za określoną usługę, potwierdzoną wiadomością wysłaną do Klienta pocztą elektroniczną, którą Klient zaakceptował w sposób wyraźny (np. przesyłając wiadomość zwrotną) albo w sposób dorozumiany (np. opłacając usługę).


§ 3


 1. Regulamin określa warunki składania ofert przez potencjalnych Klientów oraz udzielania odpowiedzi przez Kancelarią drogą elektroniczną.
 2. Kancelaria świadczy usługi w zakresie i na warunkach Umowy.
 3. Złożenie oferty drogą elektroniczną oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu stanowiącego integralną część zawieranej Umowy.
 4. Wszelkie informacje znajdujące się na stronie internetowej Kancelarii, w tym zasady współpracy, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i 661 Kodeksu Cywilnego.

§ 4


 1. Świadczenie usług on-line stanowi proces, który obejmuje następujące etapy:
  1. Klient wysyła na wskazany przez Kancelarię adres e-mail precyzyjny opis stanu faktycznego sprawy.
  2. Kancelaria potwierdza otrzymanie zapytania od Klienta oraz przesyła Klientowi wycenę.
  3. Klient akceptuje warunki Kancelarii. Z chwilą Akceptacji między stronami zostaje zawarta Umowa.
 2. Kancelaria, na podstawie zawartej Umowy zobowiązuje się do udzielenia porady prawnej lub sporządzenia informacji prawnej oraz przesłania jej na wskazany adres poczty elektronicznej Klienta.
 3. Klient, na podstawie zawartej Umowy, zobowiązuje się do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji dotyczących przedstawionego stanu faktycznego oraz do zapłaty Honorarium na wskazany przez Kancelarię rachunek bankowy.
 4. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jedynie do momentu przystąpienia prawnika do wykonania zlecenia.
 5. W przypadku niepodania niezbędnych danych przez Klienta, Kancelaria zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług w ramach Umowy.

§ 5


 1. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za udzielenie porady prawnej lub sporządzenie informacji prawnej na podstawie danych uzyskanych od Klienta, które ostatecznie okazały się niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.
 2. Wyłącza się odpowiedzialność Kancelarii z tytułu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta na skutek realizacji decyzji podjętych na podstawie udzielonych przez Kancelarię rekomendacji, o ile przy ich udzielaniu Kancelaria dołożyła należytej staranności.
 4. Kancelaria jest uprawniona do odmowy wykonania zobowiązania z przyczyn technicznych. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z przyczyn technicznych lub innych okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku działania lub zaniechania osób trzecich, za działalność, których Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności.

§ 6


 1. Honorarium jest płatne przez Klienta na podstawie Umowy.
 2. Honorarium ustalane jest indywidualnie.
 3. Klient ma prawo otrzymać na zasadach ogólnych fakturę uwzględniającą podatek od towarów i usług (VAT) pod warunkiem zgłoszenia takiej prośby, w wiadomości przesłanej Kancelarii na etapie określonym w § 4 ust. 1 Regulaminu.

§ 7


 1. Wszelkie nieprawidłowości stwierdzone w wykonaniu Umowy polegające na nieprzyjęciu przez Kancelarię danych Klienta lub niepodjęcia działań związanych z wykonaniem zlecenia, powinny być zgłaszane Kancelarii za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności poczty elektronicznej.
 2. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1, powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 12 godzin od przesłania Kancelarii zlecenia.
 3. W przypadku braku ustosunkowania się Kancelarii w ciągu 72 godzin reklamację poczytuje się za nieuwzględnioną. Klient wówczas jest uprawniony do dochodzenia roszczenia na drodze postępowania sądowego.

§ 8


 1. Klientowi zakazuje się dostarczania Kancelarii treści o charakterze bezprawnym.
 2. Prawem właściwym dla ewentualnych sporów jest prawo polskie.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych z Umowy pomiędzy Kancelarią a Klientem jest właściwy rzeczowo sąd powszechny w Gdańsku.
 4. Niniejszy Regulamin został sporządzony w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między polską i angielską wersją językową wiążąca jest wersja polska.

ZAUFALI NAM

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo