Kancelaria Radcy Prawnego – Agnieszka GadomskaSPECJALIZACJE - Kancelaria Radcy Prawnego - Agnieszka Gadomska

SPECJALIZACJE

STARTUPY

Doradzamy na wszystkich etapach prowadzenia biznesu – od założenia startupu do zamknięcia przedsięwzięcia. Pomagamy w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności. Wspieramy założycieli w procesie negocjacji. Przeprowadzamy due diligence w celu zidentyfikowania ryzyk prawnych związanych z daną transakcją. Działamy kompleksowo. Prowadzimy bieżącą obsługę prawną organów spółek (zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń). Przygotowujemy regulaminy, polityki i procedury postępowań. Wyróżnia nas biznesowe podejście do każdej sprawy.


OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Zapewniamy kompleksową obsługę korporacyjną – od sporządzania aktów organizacyjnych i rejestracji podmiotu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, poprzez funkcjonowanie przedsiębiorcy, po zakończenie prowadzenia działalności i wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.

Tworzenie przedsiębiorców

Przygotowujemy projekty umów (statutów), jak również innych dokumentów niezbędnych do zarejestrowania przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sporządzamy projekty umów o zachowaniu poufności, listów intencyjnych i umów przedwstępnych.

Bieżąca obsługa prawna

Oferujemy doradztwo prawne polegające m.in. na przygotowywaniu dokumentacji związanej z posiedzeniami organów spółek kapitałowych oraz wspólników spółek osobowych, sporządzaniu projektów uchwał i porozumień wspólników.

Zakończenie prowadzenia działalności

Doradzamy w kwestiach związanych z rozwiązaniem przedsiębiorcy – od podjęcia uchwały o rozwiązaniu, przez postępowanie likwidacyjne, po sporządzanie wniosków o wykreślenie przedsiębiorcy z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

FUZJE PRZEJĘCIA RESTRUKTURYZACJE

Zapewniamy obsługę prawną w procesach nabywania i zbywania udziałów, wyjść z inwestycji, restrukturyzacji i przekształceń. Prowadzimy due diligence w celu identyfikacji potencjalnych ryzyk prawnych. Przygotowujemy dokumentację (listy intencyjne, umowy o zachowaniu poufności, umowy przedwstępne, umowy warunkowe i rozporządzające). Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących przeprowadzanych transakcji.


CERTYFIKAT


Nowe trendy w prawie spółek handlowych

NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE

Świadczymy usługi na rzecz właścicieli nieruchomości, inwestorów, wykonawców, wydzierżawiających i dzierżawców oraz zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych. Zajmujemy się obsługą prawną procesów inwestycyjnych na każdym etapie ich developmentu, tj. zarówno w fazie projektowania jak i realizacji czy wyjścia.

Doświadczenie Kancelarii oraz zakres usług obejmuje:

 • weryfikację i porządkowanie stanów prawnych nieruchomości
 • badanie możliwości zagospodarowania nieruchomości
 • doradztwo i reprezentację podczas negocjacji i zawierania umów dotyczących nieruchomości oraz procesu inwestycyjnego
 • doradztwo w zakresie finansowania i zabezpieczania transakcji
 • przygotowywanie umów dotyczących zagospodarowania, zarządzania i komercyjnego korzystania z nieruchomości (umowy sprzedaży, dzierżawy, użytkowania i najmu powierzchni)
 • wsparcie w zarządzaniu nieruchomościami
 • reprezentację we wszelkich postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących nieruchomości


CERTYFIKAT


Prawo budowlane 2016 oraz Prawo energetyczne w praktyce. Kompendium obowiązujących przepisów

ENERGETYKA

Zapewniamy kompleksowe doradztwo w branży energetycznej w zakresie odnawialnych źródeł energii. Doradzamy inwestorom krajowym i zagranicznym przy projektach związanych z budową farm wiatrowych, farm fotowoltaicznych oraz biogazowni. Wspieramy każdy etap developmentu projektów, począwszy od pozyskiwania praw do gruntów przeznaczonych pod inwestycję, poprzez procesy negocjacyjne, administracyjne i stricte inwestycyjne.

Świadczone przez Kancelarię usługi obejmują:

 • wsparcie prawne w ramach projektów zakładających zrealizowanie nowych inwestycji we wszystkich aspektach cywilnych i administracyjnych, w tym doradztwo prawne przy aukcjach na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
 • zakładanie spółek celowych oraz doradztwo na płaszczyźnie finansowania i ustanawiania zabezpieczeń
 • weryfikację lub ustanawianie praw do gruntów przeznaczonych pod inwestycję (służebności przesyłu, dzierżawy)
 • opracowywanie oraz negocjowanie umów niezbędnych do zrealizowania procesu inwestycyjnego (warunki przyłączenia, umowy o prace projektowe, umowy o roboty budowlane, umowy na dostawę turbin, umowy serwisowe itd.)
 • reprezentację przed sądami i Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki


CERTYFIKATY


Ekspert stosowania i wykorzystania prawa energetycznego w praktyce


Prawo budowlane 2016 oraz Prawo energetyczne w praktyce. Kompendium obowiązujących przepisów


Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej. Jak stosować jej wymogi w praktyce? (cz.1)


Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej. Jak stosować jej wymogi w praktyce? (cz.2)


Umowy w sektorze energetycznym i gazowym. Najnowsze regulacje prawne

DUE DILIGENCE I AUDYTY

Opracowujemy szczegółowe analizy prawne. Weryfikujemy ryzyka prawne jakie może generować planowana inwestycja lub transakcja. Zakres due diligence może obejmować następujące obszary:

 • ocenę struktury badanego podmiotu (weryfikacja dokumentów korporacyjnych, ustalanie stosunków własnościowych, kompetencji organów etc.)
 • analizę stanu prawnego nieruchomości i kluczowych ruchomości
 • sprawdzenie obciążeń na majątku
 • ocenę aktywnych umów i kontraktów, w tym w szczególności ryzyk, jakie mogą generować oraz możliwości bezpiecznego wyjścia z niekorzystnych umów
 • weryfikację zasobów ludzkich (liczba i struktura zatrudnionych, wynagrodzenia)
 • określenie aktualnego statusu prawnego posiadanych dóbr niematerialnych (patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe)
 • analizę statusu spraw sądowych, w tym sporów pracowniczych, cywilnoprawnych, administracyjnoprawnych, karnych i arbitrażowych
 • ocenę dokumentów związanych z działalnością przedsiębiorstwa pod względem administracyjnym (pozwolenia, koncesje, zgody)
 • analizę prawną wszelkich aspektów istotnych dla zrealizowania danej transakcji

RODO

Zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie dostosowania działalności do wymogów związanych z prawem ochrony danych osobowych. Weryfikujemy przetwarzanie danych osobowych pod kątem zgodności z RODO i analizujemy adekwatność stosowanych zabezpieczeń do istniejących zagrożeń, zakresu przetwarzania danych oraz kategorii danych. Zapewniamy wsparcie wdrożeniowe – opracowujemy odpowiednie procedury wewnętrzne oraz wymaganą dokumentację

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Chronimy sukces i markę naszych Klientów. Projektujemy umowy związane z prawem autorskim (np. umowy licencji). Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń, w tym w sporach sądowych dotyczących naruszeń autorskich praw majątkowych i osobistych. Wspieramy przy zwalczaniu czynów nieuczciwej konkurencji, w szczególności w ramach ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, podobieństwa produktów lub oznaczeń oraz nieuczciwego posługiwania się renomą.

KONTRAKTY I NEGOCJACJE

Wspieramy naszych Klientów w negocjacjach. Dbamy o to, aby należycie i skutecznie zabezpieczyć ich interesy, ocenić prawne ryzyka transakcji i je wyeliminować, a także zapewnić bezpieczne wyjście z umowy w sytuacjach awaryjnych lub nieprzewidzianych w dacie podpisania umowy.

Mamy doświadczenie w negocjowaniu zagadnień dotyczących m.in. restrukturyzacji zatrudnienia, najmu z centrami handlowymi, sieciami handlowo-usługowymi zorganizowanymi na zasadzie franszyzy oraz kontraktów związanych z procesem budowlanym.

ODSZKODOWANIA

Pomagamy w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Kancelaria reprezentuje m.in. interesy właścicieli nieruchomości położonych wokół lotniska w Gdańsku, które objęte zostały strefą obszaru ograniczonego użytkowania.

SĄDY MEDIACJE I ARBITRAŻ

Reprezentujemy naszych Klientów przed wszystkimi instancjami sądów powszechnych i administracyjnych, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed sądami arbitrażowymi. Dbając o komfort i interesy naszych Klientów zawsze staramy się rozwiązywać konflikty polubownie na etapie przedsądowym w drodze negocjacji czy mediacji.

ZAUFALI NAM

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo